Careers

สวัสดิการของพนักงาน IB

 1. เครื่องแบบพนักงาน
 2. ส่วนลดพนักงานเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ของร้านค้าในเครือ 15-25%
 3. ประกันสังคม
 4. ประกันชีวิต - ประกันสุขภาพพนักงานรายเดือน
 5. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 6. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (ธอส.)
 7. ค่าเบี้ยเลี้ยงกรณีปฏิบัติงานต่างจังหวัด
 8. ค่ากะ
 9. Birthday Card
 10. ค่าโทรศัพท์ ตามเงื่อนไขบริษัท
 11. กระเช้าเยี่ยมไข้ กรณีพักรักษาในโรงพยาบาลเกิน 3 วัน
 12. กระเช้าของขวัญกรณีคลอดบุตร
 13. เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต

Position Carpenter

6 Position

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 18 – 45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.6
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถเรียนรู้ พัฒนาได้
 • มีความอดทน ขยัน ซื่อสัตย์ และมีความรอบคอบ

Position Painting

1 Position

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 18 – 45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.6
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถเรียนรู้ พัฒนาได้
 • มีความอดทน ขยัน ซื่อสัตย์ และมีความรอบคอบ

Position Tiler

8 Position

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 18 – 45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.6
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถเรียนรู้ พัฒนาได้
 • มีความอดทน ขยัน ซื่อสัตย์ และมีความรอบคอบ

Position Electrician

1 Position

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 18 – 45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.6
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถเรียนรู้ พัฒนาได้
 • มีความอดทน ขยัน ซื่อสัตย์ และมีความรอบคอบ

Position Plumber

1 Position

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 18 – 45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.6
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถเรียนรู้ พัฒนาได้
 • มีความอดทน ขยัน ซื่อสัตย์ และมีความรอบคอบ

Position Sales

1 Position

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 18 – 45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี/ปวส. สาขาการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม หรือสาขาอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความสามารถด้านความรู้เกี่ยวกับ วิธีการก่อสร้าง และการใช้วัสดุ
 • ความสามารถใน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รักงานภาคสนาม สะดวกในการเดินทาง และประจำไซต์งานต่างจังหวัดได้

Position Account

1 Position

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง/ชาย อายุ 18 – 45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี/ปวส. สาขาบัญชี
 • มีความรู้ความสามารถด้านงานบัญชี สามารถทำงบต่างๆ ได้
 • สามารถใช้โปรแกรม Express ได้ดี
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ และมีความรอบคอบ

Upload
*
*
*
*
Captcha
*